ป้ายทางไปห้องน้ำA

ป้ายบอกทางไปห้องน้ำ 2 หน้า

ขนาด 20 x 30 ซม.

(ลูกศร ซ้าย - ขวา)